5595-logo-ons-stekkie-zonder-ons.jpg
Onze Werkwijze

Onze Werkwijze

Verticale groep

Binnen kindcentrum ONS Stekkie bieden wij twee vormen van kinderopvang:

-        De dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar (max. 16 kindplaatsen).

-        De buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar (max. 22 kindplaatsen).

 

Bij beide vormen van opvang hanteren we een verticaal samengestelde groep, aangezien dit voor een kleinschalig kindcentrum de meest praktisch werkbare manier is. Een manier die bovendien veel voordelen voor uw kind met zich meebrengt. Er is meer aansluiting op de natuurlijke gezinssituatie waarin ook verschillende leeftijden bij elkaar zijn. De kinderen leren op een natuurlijke wijze rekening te houden met elkaar en worden gestimuleerd in hun sociale vaardigheden. De kleinere kinderen kunnen zich in hun ontwikkeling optrekken aan de oudere kinderen. Oudere kinderen leren de jongere kinderen te helpen. De taalvaardigheid wordt extra gestimuleerd doordat kinderen taal en taalspelletjes, zoals liedjes, ook net boven hun niveau krijgen aangereikt. Kinderen kunnen zich ontwikkelen in hun eigen tempo. Ze kunnen op hun eigen niveau meedoen aan verschillende activiteiten. Achterstanden in de ontwikkeling van de kinderen vallen minder op, hierdoor worden deze kinderen minder snel een buitenbeentje.

Activiteitenaanbod en ontwikkelingsgericht werken 

Het aanbod van spelmogelijkheden en begeleiding stemmen wij  af op de leeftijd van de kinderen zodat kinderen gestimuleerd worden zich volop te ontwikkelen. Iedere dag zijn er zowel momenten van vrij spel als van gezamenlijke activiteiten. We houden er zoveel mogelijk rekening mee dat kinderen zich in kleine groepen vaak meer vertrouwd en veilig voelen. Ook geven ze zich meer over aan hun spel als ze minder afgeleid worden. Bij vrij spel kunnen de kinderen zelf kiezen voor wat ze willen doen. De speelruimtes zijn zo ingericht dat er verschillende speelmogelijkheden zichtbaar zijn voor de kinderen. De pedagogische medewerkers spelen in op de beleving en de behoeftes van de verschillende kinderen. Ook stimuleren we kinderen nieuwe activiteiten te ondernemen.

Binnen de visie van ONS Stekkie valt de tijd die kinderen doorbrengen bij de BSO onder vrije tijd. Een uitgangspunt van vrije tijd is de ruimte om zelf te kiezen wat je doet, waar en met wie. De BSO anticipeert hierop door verschillende georganiseerde activiteiten aan te bieden en vrij spel waarbij het kind zelf een keuze kan maken. Oudere kinderen op de BSO vragen om meer ruimte en vrijheid, minder bescherming vanuit de begeleiders. Hier vinden ook activiteiten plaats zonder direct toezicht. Wel wordt hier indirect toezicht gehouden en worden er goede afspraken gemaakt. Als uw oudere kind buiten het plein van ONS Stekkie mag spelen dan vragen wij u wel hier schriftelijk toestemming voor te geven. De pedagogisch medewerkers hebben iedere BSO dag een grote rol bij het volgen van de kinderen. Is ieder kind die dag ‘gezien’, heeft ieder kind een moment van bewuste aandacht gekregen? Was ieder kind emotioneel veilig? 

Voorbeeld programma dagopvang

Globale tijdsaanduidingBezigheid/activiteit
7.00De kinderen worden gebracht. Vaak starten we de dag met een vrije activiteit aan tafel.
± 9:00-9.30Handen wassen en aan tafel. We verwelkomen elkaar; we zingen een liedje waarbij aandacht is voor alle kinderen en de leidsters. Tijd voor fruit en drinken.
± 9:30-10:00Verschoontijd, bezoekje aan toilet of potje.  Handen wassen. Sommige kinderen gaan nu naar bed (of al eerder bij kinderen met hun eigen ritme).
± 10:00Afgewisseld geleide activiteit en vrij spel (ook vaak naar buiten of bezoekje speelzaal van OBS De Boomgaard) waarbij aandacht is voor de behoefte van het kind en de te ontwikkelen vaardigheid.
± 11:15Samen opruimen, handen wassen en aan tafel voor de lunch
± 11:30De lunch
± 12:00Verschoontijd, bezoekje aan toilet of potje. Handen wassen.  Voor sommigen is het bedtijd of gaan uitrusten in de groep. De kinderen kunnen in een hoek spelen, op de bank een boekje lezen of aan tafel vrij spelen.
± 12:30Met de kinderen die wakker blijven gaan we een bv. een spelletje doen, knutselen of buiten spelen.
± 14:00We ruimen met de kinderen op. De andere kinderen komen uit bed.  Toiletbezoek, handen wassen en aan tafel te gaan om iets te eten en drinken.
± 15:00Afgewisseld geleide activiteit en vrij spel (ook vaak naar buiten of bezoekje speelzaal van OBS De Boomgaard) waarbij aandacht is voor de behoefte van het kind en de te ontwikkelen vaardigheid.
± 16:30- 18:00Handen wassen en aan tafel om nog wat te drinken en te eten. Activiteit aan tafel en daarna nog vrij spelen of buiten spelen. 
  
Voorbeeld programma  BSO
Globale tijdsaanduidingBezigheid/activiteit
7:00De kinderen worden gebracht. De kinderen mogen gaan vrijspelen.
± 8:20De kinderen uit groep 1-4 worden door de pedagogisch medewerker naar de klas gebracht.  De oudere kinderen mogen zelfstandig naar de klas.
14:00De school van de kinderen is uit. Er wordt iets gegeten en gedronken, waarna het vrije spel afgewisseld met activiteiten begint.
± 15:45Kinderen kiezen zelf hun activiteit of werken aan de activiteit die hen aangeboden wordt.
± 16:00De kinderen krijgen fruit en iets te drinken.
± 16:15-18:00Er is weer ruimte om vrij te spelen.Volgen van uw kind – Signaleren 

Bij ONS Stekkie werken we in een klein team waarin veel wordt besproken ten aanzien van opvallendheden in de ontwikkeling van de kinderen. We houden een dagelijkse schriftelijke overdracht bij voor alle kinderen waarin wordt vermeld wat kinderen hebben geleerd of waar ze nog moeite mee hebben.  We bespreken met de ouders bij de overdracht of er zorgen of bijzonderheden zijn rond de ontwikkeling of het welbevinden van uw kind waar we ons zorgen over maken. Binnen ONS Stekkie wordt het contact tussen pedagogisch medewerkers en ouders gezien als één van de belangrijkste factoren die bijdragen aan de emotionele veiligheid van kinderen.  We vinden het belangrijk dat ouders en pedagogisch medewerkers het samen eens zijn over de basis van waarden, normen en pedagogische aanpak. Door een dagelijks en prettig overleg ontstaat wederzijds vertrouwen wat een positieve aanvulling kan zijn op de ontwikkeling van uw kind. Indien nodig zullen we naast de dagelijkse overdracht een persoonlijk gesprek aangaan met ouders op een ander moment dan bij halen/brengen. Als we naar welbevinden van uw kind kijken dan letten we op het vrij zijn van emotionele belemmeringen, het ondernemend en nieuwsgierig zijn, het zelfvertrouwen hebben en we kijken naar het eten, drinken en slapen.

Om uw kind zo goed mogelijk te kunnen volgen werken we met een observatieprogramma van de CED-Groep met als doel eventuele bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of andere problemen beter kunnen signaleren. Indien nodig kunnen wij de ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere ondersteuning aan kunnen bieden.
De pedagogisch medewerkers van ONS Stekkie hebben in 2015 een  VVersterk-bijeenkomst gevolgd  die vanuit de gemeente door EDUX werd/wordt verzorgd. Hiermee wordt gewerkt aan onze professionalisering.
Indien nodig ondersteunt/adviseert de pedagoog van ONS B.V. ons bij het opstellen/uitvoeren van een plan van aanpak. In het geval van externe zorgbegeleiding sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de zorg die extern geboden wordt. Indien mogelijk zullen wij contact hebben met de externe zorgverlener.
Medewerkers van Kindcentrum ONS Stekkie hebben in 2015 een training "Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling" gevolgd. 

Zorg 

Wanneer u of wij zich zorgen maken over uw kind treden we in contact met elkaar; we streven altijd naar een samenspel tussen de ouders en de pedagogisch medewerker. Ook is het mogelijk dat we ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verder ondersteuning kunnen aanbieden.

Ook kinderen die extra zorg behoeven zijn welkom. De voorwaarden hiervoor is dat er plaats is voor deze kinderen en dat de middelen die nodig zijn om deze kinderen te kunnen begeleiden aanwezig zijn.

Overdracht naar basisschool 

Als uw kind 4 jaar wordt breekt een nieuwe fase aan en gaat naar de basisschool. De pedagogisch medewerker heeft uw kind goed leren kennen en heeft veel kennis over de ontwikkeling van hem/haar. In de periode bij de dagopvang heeft uw kind zich motorisch, cognitief en op taalgebied ontwikkeld, maar ook de wereld om zich heen ontdekt. Het kind heeft een eigen karakter ontwikkeld, misschien is uw kind druk of juist rustig, speelt het graag alleen of juist met andere kinderen. Ieder kind ontwikkelt zich bovendien in zijn/haar eigen tempo. Voor de basisschool is het prettig om te weten hoe de eerste jaren van uw kind zijn verlopen. Zo kunnen de leerkrachten uw kind op een goede manier begeleiden en stimuleren.